Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Reklamačné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou COMTEC s.r.o. (ďalej aj „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

II. Povinnosti kupujúceho

Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby:

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu a najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru škodu nahlásiť telefonicky na číslo prepravnej spoločnosti.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný:

-  oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia / zariadení

-  oboznámiť sa so záručnými podmienkami zariadenia vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť

  1. III.  Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba je štandardne 24 mesiacov, až na výnimky uvedené v zákone a ak si výrobca nestanoví inú záručnú dobu. Záručná doba však nie je životnosť. Obmedzená životnosť sa vzťahuje na špecifický tovar ako napr. na batérie a žiarovky, ktorá je 12 mesiacov, ak výrobca nestanoví inú životnosť.

COMTEC s.r.o. odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami zariadenia, za poškodenie či zničenie zariadenia, za stratu akýchkoľvek údajov alebo programov prevádzkovaných kupujúcim. COMTEC s.r.o. odporúča kupujúcemu zhotovovať si v pravidelných intervaloch záložnú kópiu všetkých programov a dát. COMTEC s.r.o. nenesie zodpovednosť za nekompatibilitu kupujúcim nainštalovaného softvéru s dodaným zariadením.

Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Ak nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.

COMTEC s.r.o., zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§619 ods. 1OZ) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§620 OZ). V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nenakupujú výrobky alebo služby ako „koncový užívateľ), ale za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa môže táto doba líšiť v závislosti od konkrétnych záručných podmienok daného výrobcu.

Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba na použitie veci je 12 mesiacov.

Kupujúcemu nevzniká žiadny iný nárok, či právo na záručnú opravu voči spoločnosti COMTEC s.r.o. než ten, ktorý je uvedený v týchto podmienkach. COMTEC s.r.o. poskytuje na všetky zariadenia dodané kupujúcemu záruku v nasledovnom rozsahu:

-  materiálové alebo výrobné chyby počítačových zariadení dodávaných spoločnosťou COMTEC s.r.o., ktoré vznikli chybou výrobcu a objavili sa pri normálnej prevádzke

Záruka sa nevzťahuje na:

*  zariadenia s porušenou plombou

*  softvér (vrátane predinštalačného softvéru), ktorého záruka je definovaná v softvérových licenčných podmienkach

*  zariadenia, ktoré kupujúci svojvoľne demontoval, či vymieňal ich komponenty

*  poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim

*  zariadenia, z ktorých bolo odstránené, zničené, zjavne zmenené, alebo odcudzené sériové číslo

*  poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním

*  poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia

*  poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom

*  poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby

*  poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie

*  poruchy spôsobené používaním zariadenia iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo zariadenie určené a dimenzované, poruchy spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním

*  poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko

*  poruchy spôsobené používaním softvéru neurčeného na použitie s výrobkom

*  poruchy spôsobené škodlivým kódom (vírus, spyware...), ktorý kupujúci vedome či nevedome zaviedol do systému

*  poruchy spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom, prepätím v sieti, zemetrasením a pod.

*poruchy spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo strany kupujúceho

*  bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať

*  na kompatibilitu predávaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov

Pri zabezpečovaní pôvodnej funkčnosti zariadení platia nasledovné pravidlá:

*  úspešnosť opravy chybného zariadenia nezávisí nevyhnutne na výmene chybnej časti zariadenia

*  inštalácia novšej vezie softvéru akejkoľvek úrovne (BIOS, ovládač zariadenia, vylepšenie operačného systému tzv. service pack, alebo upgrade operačného systému) nie sú činnosti, ktoré spadajú pod štandardné záručné podmienky

*  v prípade opravy zariadení obsahujúcich vstavané pevné disky alebo priamo pri oprave pevných diskov obsahujúcich zákaznícke údaje sa postupuje dvomi spôsobmi:

-  ak kupujúci nežiada o obnovenie údajov na disku - tieto údaje môžu byť vymazané počas testovania funkčnosti zariadenia alebo disku.

-  ak kupujúci žiada o obnovenie údajov na disku, COMTEC s.r.o. sa zaväzuje nepoužiť dané údaje na svoju podnikateľskú činnosť a narábať s takýmito údajmi tak, aby nedošlo k ich prezradeniu tretím stranám. V takomto prípade sa kupujúcemu vráti pôvodný funkčný disk, alebo nový disk (v prípade poškodenia pôvodného) spolu so zachránenými údajmi s tým, že dáta kupujúceho z poškodeného disku budú vymazané. V prípade nemožnosti obnovy údajov z disku sa postupuje podľa predchádzajúceho bodu. Táto služba je nad rámec štandardných záručných podmienok a bude vykonaná za úplatu.

Pri reklamácií počítača je potrebné písomné prehlásenie kupujúceho o dodržaní všetkých licenčných podmienok a o tom, že v počítači nie je nainštalovaný nelegálny softvér. V opačnom prípade COMTEC s.r.o. nie je povinná prijatú reklamáciu uznať.

Ak technik zistí, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. počítač), ale nekorektná inštalácia softvéru (operačný systém, antivírus ...), resp. ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektorých aplikácií (hry, vírusy..), alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.

Spoločnosť COMTEC s.r.o. zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy počítačových zariadení (ďalej len zariadení), ktoré dodáva priamo COMTEC s.r.o. ručí, že zariadenia budú po celú dobu záručnej doby plne funkčné a budú vyhovovať platným normám výrobcov týchto zariadení (za predpokladu používania originálneho príslušenstva). Pozáručné opravy sa realizujú prostredníctvom servisného oddelenia a autorizovaných servisov. Za pozáručný servis COMTEC s.r.o. účtuje odplatu za vykonanú prácu v zmysle platného cenníka.

Miestom na uplatnenie reklamácie je prevádzka COMTEC s.r.o., prípadne určené servisné stredisko. COMTEC s.r.o.. nie je zodpovedné za žiadne škody vzniknuté kupujúcemu následne počas doby opravy zariadenia v autorizovanom servisnom stredisku. Servisné oddelenie COMTEC s.r.o. sa nachádza na adrese:

COMTEC s.r.o

Hviezdoslavova 19

915 01, Nové Mesto nad Váhom

Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene zariadenia, záruka začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Všetky vymenené časti zariadení a zariadenia nahradené v rámci záruky ostávajú majetkom spoločnosti COMTEC s.r.o.

COMTEC s.r.o. si vyhradzuje právo využívať servisné služby poskytované autorizovanými servisnými strediskami výrobcov zariadení, ak to vyžaduje zabezpečenie ich funkčnosti.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom reklamačný protokol.

Ak sa na výrobku vyskytne tretíkrát tá istá alebo trikrát iná vada, ktorú už COMTEC s.r.o. opravoval, môže spotrebiteľ požadovať výmenu výrobku za nový alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí.

V prípade, že odberateľom/zákazníkom COMTEC s.r.o. je PO, nákupný doklad obsahuje IČO, DIČ, prípadne IC DPH, ide o obchodný vzťah, kde sa uplatňuje Obchodný zákonník. V zmysle Obchodného zákonníka poskytujeme na tovary 12 mesiacov. Záruka na opravu je 3 mesiace.

Login

Zlý email alebo heslo

Triedy a označenia produktov

Technický stav všetkých nami predávaných produktov je 100%. Pre všetky nami predávané produkty platí plná záruka ako na nové produkty.

Rozdelenie batérií Refurbished notebookov do tried na základe testovania špeciálnym záťažovým testom:

NB

nová batéria    (** Záruka na kapacitu 12 mesiacov)

VD

70 - a viac min.  (*   Záruka na kapacitu 90 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

DB

30 - 70min.    (*   Záruka na kapacitu 60 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

SB

15 - 30min.    (*   Záruka na kapacitu 30 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

BB

(v notebooku je baterka ale je zlá  -  nefunkčná)

Rozdelenie Refurbished notebookov do kozmetických tried:

A- Trieda

Najpredávanejšia trieda, garancia dobrého vzhľadu. Minimálne kozmetické vady (drobný škrabanec na plaste,...) Ekvivalentné niekoľko-týždňovému použitiu. Displej je v 100% stave, ako nový.

B+ Trieda

Displej notebooku v 100% stave, avšak notebook vykazuje väčšie stopy predošlého zaobchádzania a kozmetické vady sú viditeľnejšie. Hardware 100% stav.

B Trieda

Viac viditeľné kozmetické vady na plastoch a displeji. Zariadenie je samozrejme 100% funkčné a vady nemajú vplyv na technický stav produktu. Detailné fotky produktov nájdete v Galérii, kde si vyhovujúci kus môžete rovno objednať.

Rozdelenie Refurbished monitorov do kozmetických tried:

A Trieda

Displej 100% stav, viditeľné známky používania možu byť len na plastoch.

A- Trieda

Minimálne kozmetické vady na displeji ktoré pri bežnej práci tažko identifikovať (vadný pixel, škrabanček), známky používania povolené aj na plastoch.

B+ Trieda

Väčšie kozmetické vady na displeji (napríklad väčší škrabanec, viac vadných bodov, vačší fľak) avšak neprekážajú pri práci a sú plne použitelné

B Trieda

Značné poškodenia displeja, plastov, napríklad pixelové pásy, veľké škrabance a podobne. Využitelné na menej používaných miestach, napríklad k serverom atd. Veľké cenové zvýhodnenie. V Galérii daného kusu nájdete detailné fotky ako aj možnosť objednať.

Rozdelenie Refurbished all in one do kozmetických tried:

A Trieda

Display 100% stav, minimálne kozmetické vady.

A- Trieda

Minimálne viditeľné drobné vady na pohľadovej časti. Väčšie kozmetické vady prípustné nepohľadových strán (vzadu, zboku).

B+ Trieda

Menšie kozmetické vady aj na displaji (neprekážajú pri práci ) viditeľnejšie kozmetické vady aj na pohľadových stranách.

B Trieda

Väčšie kozmetické vady na displaji (neprekážajú pri práci ), poškodenia plastov môžu byť väčšie (prasknuté, odlomené), vysoké cenové zvýhodnenie! V Galérii daného kusu nájdete detailné fotky ako aj možnosť objednať.

Rozdelenie Renew produktov:

G GOLD

tovar v 100% stave. Žiadne známky použitia v originálnom balení.

S SILVER

tovar v 100% stave, bez viditeľnejších stôp akéhokoľvek zaobchádzania, chýba len pôvodný obal. Plná záruka ako na nové.

B BRONZE

môže obsahovať jemné, málo viditeľné škrabance, vzniknuté pri remarketed procese, prípadne výrobné vady na šasi ntb. Cenové zvýhodnenie. Plná záruka ako na nové.

B- BRONZE-

Viditeľné známky používania, väčší počet škrabancov / rýh. Škrabance na displeji, bez fľakov. Informujte sa o stave u obchodníkov. Najväčšie cenové zvýhodnenie. Záruka ako na nové. Foto na  vyžiadanie u obchodníka.

Reklamačné podmienky

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.